ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     วรรณี ศิริสุนทร

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   การใช้อานาปาณสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วรรณี ศิริสุนทร 2558ภายใน
2   ปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัวในการสนทนาภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วรรณี ศิริสุนทร 2559ภายใน
3   Fear factor in English Speaking of Nursing Student. Comparative Study of Students form Rachathani University and Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong. วรรณี ศิริสุนทร 2559ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ระดับความมีพฤฒิพลังของผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2554ภายใน
2   ผลของการใช้ความเย็นต่อความเจ็บปวด ระยะเวลาระยะปากมดลูกเปิดเร็วของมารดาครรภ์แรก อุมาสวรรค์ ชูหา 2559ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    วรรณี ศิริสุนทร
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วรรณี ศิริสุนทร 2557ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5
2
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • ุ6.5
3
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558
4
ครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
5
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
6
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม” (Basic and Advance Course in Dementia Care) • 2560-12-13
• 24 ชั่วโมง
• ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
• 2560 • 0
7
การประชุมวิชาการ เรื่อง คุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาพการบริการ • 2561-09-06
• 12 ชั่วโมง
• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561 • 11
8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0

ภาระการสอน

ลำดับ รายวิชา ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงทดลอง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล