ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     ปี พ.ศ.     แหล่งเงิน  

ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย       

ข้อมูลโครงการวิจัย    (จำนวน 295 รายการ)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ปีการศึกษา ช่วงเวลาเผยแพร่ โครงการวิจัย หน่วยน้ำหนัก
1    พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556 2556-07-00 0.2
2    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556 2556-08-00 0.2
3    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลลิดา ปักเขมายัง 2556 2556-08-00 0.2
4    ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขต ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี หงษ์ บรรเทิงสุข 2556 2556-08-00 0.2
5    พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556 2556-08-00 0.2
6    เปรียบเทียบภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2553 0000-00-00 0.2
7    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2553 0000-00-00 0.2
8    ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552 ชยมน บุญลักษณ์ 2553 0000-00-00 0.2
9    ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2552 ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2553 0000-00-00 0.2
10    พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2553 0000-00-00 0.2
11    พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดรุณี ใจสว่าง 2553 0000-00-00 0.2
12    ความเครียดและภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2552 ณิชา ว่องไว 2553 0000-00-00 0.0
13    ความรู้ ทัศนคติ และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สุธัญทิพ จารุวัชรีวงศ์ 2553 0000-00-00 0.2
14    ระดับความมีพฤฒิพลังของผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2554 0000-00-00 0.2
15    การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี ดรุณี คชพรหม 2554 0000-00-00 0.2
16    บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี สุชาดา สมบูรณ์ 2554 0000-00-00 0.2
17    การเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษาเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554 0000-00-00 0.2
18    เปรียบเทียบเจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้ง : กรณีศึกษาประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปนธร ธรรมสัตย์ 2554 0000-00-00 0.2
19    การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา สุชาดา สมบูรณ์ 2554 0000-00-00 0.2
20    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 421 315 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ปนธร ธรรมสัตย์ 2554 0000-00-00 0.2
21    การดูแลสุขภาพทางเพศของชายขายบริการทางเพศสำหรับกลุ่มชายรักชาย กชพร ทิพย์มาตย์ 2554 0000-00-00 0.2
22    รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554 0000-00-00 0.2
23    ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด ขวัญจิต เพ็งแป้น 2554 0000-00-00 0.2
24    การปรับตัวและการสนับสนุนด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2554 0000-00-00 0.2
25    คุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุ : กรณีศึกษาในเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อภิษฎา ธงเพ็ชร 2555 0000-00-00 0.2
26    ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สุภาวดี นาคสุขุม 2555 0000-00-00 0.2
27    การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรม 3 อ. ของวัยรุ่นช่วงปลายในเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สุชาดา สมบูรณ์ 2555 0000-00-00 0.2
28    พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยแรงงาน กรณีศึกษาโรงงานเวอร์เทคแอพพาเรียล จำกัด ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ 2556 2556-08-00 0.2
29    ค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556 2556-08-00 0.2
30    ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556 2556-08-00 0.2
31    การศึกษาภาวะสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ในเขตชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2556-08-00 0.2
32    การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมอ่างสระผมเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก 2556 2556-08-00 0.2
33    รูปแบบการพัฒนาอนามัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านหนองฮี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2556 2556-08-00 0.2
34    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของประชาชนวัยทุงานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี วิลาวรรณ ประวิทย์ธนา 2556 2556-08-00 0.2
35    รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยาย ที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา สุกัญญา ฆารสินธุ์ 2556 2556-03-00 0.2
36    ผลของการใช้สุนทรียสนทนาในกิจกรรมการประชุมปรึกษากรณีศึกษาทางการพยาบาล ระหว่างฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล เรืองอุไร อมรไชย 2556 2556-10-00 0.2
37    The Influence of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation exercise behavior older person. ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2556 2557-04-00 0.2
38    การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงอายุ 6 เดือนของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มยุรา เรืองเสรี 2556 2557-04-00 0.2
39    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายของหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556 2557-04-00 0.2
40    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556 2557-04-00 0.2
41    พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ 2556 2557-04-00 0.2
42    การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก 2556 2557-04-00 0.2
43    ระดับความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของผู้ดูแลหลักกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สาลินี แนวหล้า 2556 2557-04-00 0.2
44    ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556 2557-04-00 0.2
45    พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ลลิดา ปักเขมายัง 2556 2557-04-00 0.2
46    พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จุฑารัตน์ มาสู่ 2556 2557-04-00 0.2
47    การพัฒนาอีคิว สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2556 2557-04-00 0.2
48    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556 2557-04-00 0.2
49    คุณภาพการนอนหลับของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556 2557-04-00 0.2
50    ความสัมพันธ์ของพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556 2557-04-00 0.2
51    การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการคบเพื่อนและการปกป้องของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภรณี แก้วลี 2556 2557-04-00 0.2
52    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556 2557-04-00 0.2
53    ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556 2557-04-00 0.2
54    การเลือกงานของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556 2557-05-00 0.2
55    พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หงษ์ บรรเทิงสุข 2556 2557-05-00 0.2
56    ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตามการรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2557-05-00 0.2
57    การศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงของนักเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มะลิสา งามศรี 2556 2557-05-00 0.2
58    ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุภาพกับการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556 2557-05-00 0.2
59    ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2557-05-00 0.2
60    คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วรรณกร ศรีรอด 2556 2557-05-00 0.2
61    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัมนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จิราพร อมรไชย 2556 2557-02-00 0.2
62    การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ วรรณกร ศรีรอด 2556 2557-05-00 0.2
63    ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2557-02-00 0.2
64    Factors Affecting the Implementation of Quality Assurance of Education (QA) at Ratchathani University Klorklear Wajanawichakon 2556 2557-03-00 0.2
65    การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการคบเพื่อนและการปกป้องของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภรณี แก้วลี 2556 2557-04-00 0.2
66    พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จิราพร อมรไชย 2556 2557-05-00 0.2
67    การรับรองคุณภาพและการให้เอกสารรับรอง : รูปแบบการประเมินที่เน้นคุณค่าจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ กุลธิดา กุลประฑีปัญญา 2556 2556-08-00 0.2
68    ปัจจัยทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557 2557-11-00 0.2
69    ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะสุขภาพของประชาชนวัยผู้ใหญ่ดอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2557 2557-11-00 0.2
70    พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557 2557-11-00 0.2
71    ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชธานี เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2557 2558-07-00 0.2
72    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557 2558-07-00 0.2
73    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดยโสธร จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล 2557 2558-07-00 0.2
74    ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557 2558-07-00 0.2
75    ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557 2558-07-00 0.2
76    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 2558-07-00 0.2
77    ผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างทักษะการป้องกันตนเองจากการดื่ม ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ภรณี แก้วลี 2557 2558-07-00 0.2
78    ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2557 2558-07-00 0.2
79    การเห็นคุณค่าในตนเองตามกระบวนการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษาพยาบาล มะลิสา งามศรี 2557 2558-07-00 0.2
80    กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 2558-07-00 0.2
81    แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรัง ลลิดา ปักเขมายัง 2557 2558-07-00 0.2
82    พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตเทศบาลนคร อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557 2558-07-00 0.2
83    การศึกษาอุบัติการณ์การหกล้มของผู้สูงอายุ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สาลินี แนวหล้า 2557 2558-07-00 0.2
84    ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 2558-07-00 0.2
85    ความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อรชร บุติพันดา 2557 2558-07-00 0.2
86    ความต้องการศึกษาต่อและเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2557 2558-07-00 0.2
87    พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557 2558-06-00 0.2
88    การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อของประชาชนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-06-00 0.2
89    ภาวะสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นใน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปาลัช สกุลธนิษฐ์ 2557 2558-07-00 0.2
90    คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นิตยา ไสยสมบัติ 2557 2558-07-00 0.2
91    Depression and health related quality of life in post-stroke patients ฐาติมา เพชรนุ้ย 2557 2558-07-00 0.4
92    Health Promoting Lifestyles in Chronic Peptic Ulcer Patients Without Complication ลลิดา ปักเขมายัง 2557 2558-07-00 0.2
93    Health promotion model for dementia older adults prevention รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 2558-07-00 0.4
94    Health Promoting Behaviors of Nursing Students in Ratchathani University เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-07-00 0.2
95    A Model of Health Self-reliant : A Case Study of RatchathaniAsoke Community เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-07-00 0.2
96    Factors Related to Quality of Life of the Elderly Persons Living Alone in KaumnurmsabSubdistrict, WarinchamrabDistrict,Ubonratchathani Province แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2557 2558-07-00 0.2
97    อัจฉริยะทางภาษา-ศึกษาพัฒนาการของเด็กไทยที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวอเมริกัน เมธาวี ตันวัฒนพงษ์ 2557 0000-00-00 0.2
98    The effects of groupchoeducation program on depression of nursing students ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557 0000-00-00 0.4
99    Perception of nursing ethics among student nurse in Rachathani University จำลอง ชูโต 2557 0000-00-00 0.2
100    Perceived susceptibility, and preventive behavior to osteoporesis of high-risk persons ( Published in Chulalongkorn Medical Journal, 58(5) September-October; pp.497-510;2014. มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557 0000-00-00 0.4
101    ผลการฝึกการหายใจเบื้องต้นต่อความเครียดในมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557 2558-07-00 0.2
102    ผลของการกินหมากต่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2557 2558-06-00 0.2
103    Factrs effecting mother s behavion of hand foot and mouth disease preven tion in Ubon Rachathani Municipality เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-07-00 0.4
104    การเริ่มใช้สิ่งเสพติด และการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกใช้สิ่งเสพติดในระยะแรก พรรณวรดา สุวัน 2557 0000-00-00 0.2
105    ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กกับพฤติกรรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย พรทิพย์ อนันตกล 2557 2016-08-10 0.2
106    Predictive Factors self - care behaviors to prevent kidney Complication of diabetic patient in Nong kae กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557 2558-07-00 0.4
107    ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี  พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2558 2559-07-00 0.2
108    ผลการสร้างพลังอำนาจในตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการสอนนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ” เพื่อรับการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ปริญญา ผกานนท์ 2558 2559-07-00 0.2
109    แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 2558 2559-07-00 0.2
110     ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภรณี แก้วลี 2558 2559-07-00 0.2
111    การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558 2559-07-00 0.2
112    อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558 2559-07-00 0.2
113    เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใน จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558 2559-07-00 0.2
114    ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 2559-07-00 0.2
115    ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2558 2559-07-00 0.2
116    การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2558 2559-07-00 0.2
117    ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สาลินี แนวหล้า 2558 2559-07-00 0.2
118    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จริยา กฤติยาวรรณ 2558 2559-07-00 0.2
119    โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2558 2559-07-00 0.2
120    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อรุณรัตน์ สมสุวรรณ 2558 2559-07-00 0.2
121    ต้นทุนชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อภิญญา เยาวบุตร 2558 2559-07-00 0.2
122    ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วย ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2558 2559-07-00 0.2
123    ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร 2558 2559-07-00 0.2
124    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย 2558 2559-07-00 0.2
125    ความชุกของอาการปวดหลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ธรรญญพร วิชัย 2558 2559-07-00 0.2
126    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตความรับผิดชอบของ ร.พ.สต.เพียเภ้า กาญจนา อยู่เจริญสุข 2558 2559-07-00 0.2
127    ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชนในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558 2559-11-00 0.8
128    วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558 2559-03-00 0.8
129    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สุกัญญา เกิดสุข 2558 2559-07-00 0.2
130    Graduate Users’Opinion Toward the Desirable Characteristics of Nursing Graduates รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 2558-07-00 0.4
131    สิทธิของผู้ป่วยในกรณีการุณยฆาตของประเทศไทย อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ 2557 2558-12-00 0.2
132    Linguistic intelligence: a case study of THAI children studying english with and American teacher เมธาวี ตันวัฒนพงษ์ 2557 2558-07-00 0.2
133    การเรียนรู้ระบบหน่วยวัดทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย 2557 2558-12-00 0.8
134    The effects of group psychoeducation program on depression of nursing students ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557 2558-07-00 0.4
135    การใช้อานาปาณสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วรรณี ศิริสุนทร 2558 2559-07-00 0.2
136    ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2558 2559-10-00 0.2
137    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร 2558 2559-10-00 0.2
138    Stress and coping behaviors in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2558 2559-11-00 0.4
139    รูปแบบการจัดการสมุนไพรปลาไหลเผือกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองสำแฮด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปริญญา ผกานนท์ 2560 2560-10-00 0.8
140    พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2560 2560-05-00 0.8
141    การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2560 2560-05-00 0.8
142    การศึกษาผลการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560 2561-01-00 0.8
143    การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในเขตพื้นที่อีสานใต้ ประเทศไทย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2560 2560-04-00 0.8
144    การศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ระหว่างอาจารย์พยาบาลและ นักศึกษาพยาบาล พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2560 2561-01-00 0.6
145    ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทำผิด จิรังกูร ณัฐรังสี 2560 2560-08-00 0.2
146    การเสริมสร้างทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง จิรังกูร ณัฐรังสี 2560 2561-04-00 0.2
147    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดประจำเดือน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2560 2561-05-00 0.2
148    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของผู้ปกครอง ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560 2561-05-00 0.2
149    ความรู้และการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ในชุมชนท่ากกแห่ จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560 2561-05-00 0.2
150    บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ในกลุ่มเครือข่ายโนนสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ลลิดา ปักเขมายัง 2560 2561-05-00 0.2
151    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนหมู่ที่ 10 ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2560 2561-05-00 0.2
152    ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยต่อความรู้และทัศนคติในการสวมหมวก นิรภัย ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2560 2561-05-00 0.2
153    ความเครียดและการเผชิญความเครียดในการฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560 2561-05-00 0.2
154    ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อระดับความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง พรทิพย์ ปุกหุต 2560 2561-05-00 0.2
155    พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2560 2561-05-00 0.2
156    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560 2561-05-00 0.2
157    ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี ธนวรัท จันทะนัด 2560 2561-05-00 0.2
158    ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร 2560 2561-05-00 0.2
159    การพัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านบาก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วัลรี ทรายสมุทร 2560 2561-05-00 0.2
160    การสำรวจทัศนคติในการเลือกคบเพื่อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560 2561-05-00 0.2
161    ศึกษาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี ชลลดา มีทอง 2560 2561-05-00 0.2
162    พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2560 2561-05-00 0.2
163    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร 2560 2561-04-00 0.2
164    ความเครียดและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนศ ปีที่ 1 ม.ราชภัฎชัยภูมิ ฐาติมา เพชรนุ้ย 2560 2560-01-00 0.8
165    ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกายและขนาดรอบเอวของสตรีที่มีน้ำหนักเกิน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2560 2561-04-00 0.2
166    ประสิทธิผลของการใช้สื่อการสอนการแปลผล ABG และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนการแปลผล ABG ของนักศึกษาพยาบาล เปรมฤดี เห็มหา 2560 2561-05-00 0.2
167    การศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560 2561-05-00 0.2
168    หมอลำอีสาน : กรณีศึกษาหมอลำคณะดาวรุ่งเด่นสยาม บ้านปลาค้าวจังหวัดอำนาจเจริญ ชลลดา มีทอง 2560 2561-05-00 0.2
169    ทักษะชีวิตเพื่อการท างานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ทับทิมสยาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2560 2561-05-00 0.2
170    การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาแบบจับคู่ นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2560 2561-05-00 0.2
171    การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560 2561-05-00 0.2
172    การบริหารโรงเรียนตามหลักหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คอแลน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2560 2561-05-00 0.2
173    บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไฉไล ผาเงิน 2560 2561-05-00 0.2
174    ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่่15 อำเภอโขงเจียมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560 2561-05-00 0.2
175    ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในสหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560 2561-05-00 0.2
176    ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พรทิพย์ ปุกหุต 2560 2561-05-00 0.2
177    การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษากลางอำเภอ เดชอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไฉไล ผาเงิน 2560 2561-05-00 0.2
178    การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลลิดา ปักเขมายัง 2560 2561-05-00 0.2
179    ผลการนิเทศแบบบูรณาการผสานเทคนิคโคชชิ่ง คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2560 2561-05-00 0.2
180    การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วย What are you doing? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560 2561-05-00 0.2
181    ปัญญหาทางกฎหมายในการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว กรณีสมรสกับคนไทย นิตยา เจริญยุทธ 2560 2561-05-00 0.2
182    ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหากับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนศึกษาคดียาเสพติด วัลรี ทรายสมุทร 2560 2561-05-00 0.2
183    ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2560 2561-05-00 0.2
184    การศึกษาการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคกรณีศึกษา อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2560 2561-05-00 0.2
185    การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมหน่วย เงินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CSA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 5 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560 2561-05-00 0.2
186    ศึกษาการคบมิตรแท้-มิตรเทียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560 2561-05-00 0.2
187    ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ธนวรัท จันทะนัด 2560 2561-05-00 0.2
188    การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2560 2561-05-00 0.2
189    ผลการจัดการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อ การเรียนของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สุมาลี ถาใจ 2560 2560-09-00 0.8
190    สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี สุมาลี ถาใจ 2560 2561-05-00 0.2
191    การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน่วยการบวกและ การลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สุมาลี ถาใจ 2560 2561-05-00 0.2
192    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในอาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2560 2561-05-00 0.2
193    พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้ป่วยของผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2560 2561-05-00 0.2
194    ทัศนคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2560 2561-05-00 0.2
195    บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต ทศา ชัยวรรณวรรต 2560 2560-05-00 0.8
196    การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารด้วยขั้นตอน PICC นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560 2561-05-00 0.2
197    ความชุกของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2560 2561-05-00 0.2
198    ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560 2561-05-00 0.2
199    ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชน ในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปิยะวดี ทองโปร่ง 2559 2559-11-00 0.8
200    การพัฒนารูปแบบการดูแลทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพรม 2 ต.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2559 2559-07-00 0.6
201    Buddhist wisdom Health care Identities in the cultural geography of ASEAN Community เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2559 2559-12-00 0.6
202    ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2559 2560-07-00 0.4
203    การป้องกันปัญหาภาวะสุขภาพของเด็กติดเกมออนไลน์ ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559 2560-07-00 0.4
204    The Truth Revealed :Health concern of Beer Promoters in Bangkok, Thailand ปาลัช สกุลธนิษฐ์ 2559 2560-10-00 0.4
205    Stress and coping behavior in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2559 2560-11-00 0.4
206    ปัจจัยทำนายต่อพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดดิบของประชากรวัยทำงาน ใน อ.เขื่องใน จ. อุบล เปรมฤดี เห็มหา 2559 2560-07-00 0.4
207    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหนองแก จริยา กฤติยาวรรณ 2559 2560-07-00 0.2
208    มูลเหตุ การรับรู้ เจตคติ ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง, จังหวัดอุบลราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2559 2560-07-00 0.2
209    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเรื่องโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านท่าข้องเหล็กหมู่ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2559 2560-07-00 0.2
210    การส่งเสริมภาวะภูมิต้านทาน ผู้ป่วยผ่าตัด ในเรื่องของการให้ antibiotic prophylaxis นิตยา ไสยสมบัติ 2559 2560-07-00 0.2
211    ความเครียด วิธีการเผชิญความเครียดและความหวังในมารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็งและได้รับยาเคมีบำบัด สุภาวดี นาคสุขุม 2559 2560-07-00 0.2
212    ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2559 2560-07-00 0.2
213    พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในบ้านคำนางรวย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2559 2560-07-00 0.2
214    การศึกษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าใหญ่อินแปง จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะสื่อพุทธศิลป์ ไฉไล ผาเงิน 2559 2560-07-00 0.2
215    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวัง แรงสนับสนุนจากเพื่อนและผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2559 2560-07-00 0.2
216    ผลของการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทร ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พรทิพย์ ปุกหุต 2559 2560-07-00 0.2
217    ความศรัทธาในศีล 5 ที่มีต่อการปฏิบัติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ไฉไล ผาเงิน 2559 2560-07-00 0.2
218    ผลของการใช้ความเย็นต่อความเจ็บปวด ระยะเวลาระยะปากมดลูกเปิดเร็วของมารดาครรภ์แรก อุมาสวรรค์ ชูหา 2559 2560-07-00 0.2
219    ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2559 2560-07-00 0.2
220    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน ตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2559 2560-07-00 0.2
221    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559 2560-07-00 0.2
222    พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุรถจักยานยนต์นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 2560-07-00 0.2
223    การพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน สุภาวดี นาคสุขุม 2559 2560-07-00 0.2
224    การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน นิตยา ไสยสมบัติ 2559 2560-07-00 0.2
225    การศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูอเมริกัน. ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559 2560-07-00 0.2
226    A Study of English Speaking and Listening Communication Problem of Third Years Students in Business English University Class at Ratchatani University ดรุณี คชพรหม 2559 2560-07-00 0.2
227    การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชนสำหรับผู้ใหญ่บ้านโดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ BBL:กรณีศึกษาผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี วรรณกร ศรีรอด 2559 2560-07-00 0.2
228    พฤติกรรมการดื่มสุราของปู่ ย่า ตา ยาย ที่เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น สุกัญญา ฆารสินธุ์ 2559 2560-07-00 0.2
229    ผลของการเล่านิทานโดยใช้บทบาทสมมติที่มีต่อทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2559 2560-07-00 0.2
230    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2559 2560-07-00 0.2
231    ประสิทธิผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังแบบญาติมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ดรุณี คชพรหม 2559 2560-07-00 0.2
232    ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด และสาเหตุของความเครียดกับการจัดการความเครียดของ นศ.พยาบาล ม.ราชธานี ปีการศึกษา 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด และสาเหตุของความเครียดกับการจัดการความเครียดของ นศ.พยาบาล ม.ราชธานี ปีการศึกษา 2559 อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2559 2560-07-00 0.2
233    ผลของการให้คำแนะนำการนวดมดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกในมารดาหลังคลอด อุมาสวรรค์ ชูหา 2559 2560-07-00 0.2
234    การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดล่วงหน้าและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดล่วงหน้าในหน่วยงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง รพ มุกดาหาร ปี ๒๕๕๙ นิตยา เจริญยุทธ 2559 2560-07-00 0.2
235    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2559 2560-07-00 0.2
236    ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาสารสนเทศนวตกรรมทางการพยาบาล ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559 2560-07-00 0.2
237    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษาในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2559 2560-07-00 0.2
238    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน ลลิดา ปักเขมายัง 2559 2560-07-00 0.2
239    ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2559 2560-07-00 0.2
240    พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2559 2560-07-00 0.2
241    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนไทย จิรังกูร ณัฐรังสี 2559 2560-07-00 0.2
242    รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติ จิรังกูร ณัฐรังสี 2559 2560-07-00 0.2
243    ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 2560-07-00 0.2
244    ผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มต่อการก้าวเดินและความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่มีความกลัวการหกล้มในชุมชน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2559 2560-07-00 0.2
245    ปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัวในการสนทนาภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วรรณี ศิริสุนทร 2559 2559-11-00 0.2
246    Fear factor in English Speaking of Nursing Student. Comparative Study of Students form Rachathani University and Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong. วรรณี ศิริสุนทร 2559 2560-07-00 0.2
247    การเสริมสร้างความสุขในครอบครัวเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จ.อุบลราชธานี จิรังกูร ณัฐรังสี 2559 2560-04-00 0.2
248    ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน จ.ชลบุรี ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร 2559 2560-05-00 0.2
249    The Development, Validity and Reliability of Psychotic Symptoms Rating Scale for Patients with Schizophrenia (Prasrimahabhodi Assessment Schizophrenia Scale: PASS8) จิรังกูร ณัฐรังสี 2561 2561-01-00 1.0
250    ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคใช้เลือดออกต่อ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของแกนนำชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2560 2560-01-00 0.8
251    รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพสต.ดงบัง อุบลฯ ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2561 2562-01-00 0.8
252    การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ทศา ชัยวรรณวรรต 2561 2562-05-00 0.8
253    ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มผู้มารับบริการชาย คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ปิยะวดี ทองโปร่ง 2561 2562-01-00 0.8
254    ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อสภาวะสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า นพภัสสร วิเศษ 2561 2562-01-00 0.8
255    การสำรวจการตรวจเต้านมด้วยตนเองในบุคลากรสตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2561 2561-10-00 0.8
256    การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความว้าเหว่ รพีพรรณ สารสมัคร 2561 2561-10-00 0.8
257    ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อรญา เย็นเสมอ เขาเจริญ 2561 2561-12-00 0.8
258    การติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ที่รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร 2561 2561-01-00 0.6
259    ความแตกฉานด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ ภาวินี ศรีสันต์ 2561 2561-01-00 0.6
260    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561 2561-01-00 0.6
261    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฐาติมา เพชรนุ้ย 2561 2561-10-00 0.6
262    การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ฐานิกา บุษมงคล 2561 2561-07-00 0.2
263    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของมารดาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โชติระวี อินจำปา 2561 2562-05-00 0.2
264    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก จังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2561 2562-11-00 0.2
265    พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง กรณีศึกษา บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2561 2562-05-00 0.2
266    พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561 2562-05-00 0.2
267    พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561 2562-05-00 0.2
268    ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2561 2562-05-00 0.2
269    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจของผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองจาน จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2561 2562-05-00 0.2
270    พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นิตยา ไสยสมบัติ 2561 2562-05-00 0.2
271    พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2561 2562-05-00 0.2
272    ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการชาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พรทิพย์ ปุกหุต 2561 2562-05-00 0.2
273    ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก จารวี คณิตาภิลักษณ์ 2561 2562-05-00 0.2
274    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของประชาชนวัยทำงานในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2561 2562-05-00 0.2
275    การศึกษาภาวะสมองเสื่อม ความรู้เรื่องโรค และการป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ 2561 2562-05-00 0.2
276    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ลลิดา ปักเขมายัง 2561 2562-05-00 0.2
277    ความชุก อาการและอาการแสดง ความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส วนิดา หาจักร 2561 2562-05-00 0.2
278    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องโรคมาลาเรียของประชาชนในชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2561 2562-05-00 0.2
279    ผลของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 5- step ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561 2562-05-00 0.2
280    ผลของการเรียนรู้ผ่านเกมส์ kahoot ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2561 2562-05-00 0.2
281    ศึกษาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาอาชีววิทยาลัยจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561 2562-05-00 0.2
282    การใช้ชุดการเรียนปริศนาคําทายเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 2561 2562-05-00 0.2
283    การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนเพศชาย บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ จังหวัด ศรีสะเกษ ดรุณี คชพรหม 2561 2562-05-00 0.0
284    การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจแหนมหมู กรณีศึกษา โรงงานแหนมหมูอัมพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2561 2562-05-00 0.2
285    การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล ขวัญฤทัย ยิ้มเกิด 2561 2562-05-00 0.2
286    ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น และสาขาห้วยเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2561 2562-05-00 0.2
287    การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยอาหารและสารเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ธนวรัท จันทะนัด 2561 2562-05-00 0.2
288    ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 28 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดยโสธร ชลลดา มีทอง 2561 2562-05-00 0.2
289    ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ในอำเภอไพรบึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดรุณี คชพรหม 2561 2562-05-00 0.2
290    การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2561 2562-05-00 0.2
291    การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยทรัพยากรในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ไฉไล ผาเงิน 2561 2562-05-00 0.2
292    การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบกลุ่มร่วมมือ STAD อานนท์ สังขะพงษ์ 2561 2562-05-00 0.2
293    ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการให้นมแม่ที่มีทารกคลอดก่อนกำหนด ตึกเด็ก 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ไฉไล ผาเงิน 2561 2562-10-00 0.0
294    The effects of a brief mindfulness-based stress reduction program on psychological health in nursing students เยาวณี จรูญศักดิ์ 2561 2561-12-00 0.0
295    ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้หญิงน้ำหนักเกิน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2561 2561-07-00 0.0