ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis & nursing care for critical care nurses - 21 2558 คณะแพทย์ศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
3 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 - 35 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภายใต้การสนับสนุน - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
5 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
6 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
9 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมสัมนาเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558" - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
10 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
11 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
12 ภาวินี ศรีสันต์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
13 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
14 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis&nursing care foe critical care nurses 0 24 2559 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
15 ภาวินี ศรีสันต์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 ม.ราชธานี
16 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) 0 8 2559 สภาการพยาบาล
17 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ” 0 24 2560 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
18 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 0 24 2560 สภาการพยาบาล
19 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 0 16 2560 สภาการพยาบาล
20 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการบูรณาการใช้ยาอย่างสมเหตุในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 8 2560 สภาการพยาบาล
21 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0 4 2560 สภาการพยาบาล
22 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศก่รรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online และระบบฐานข้อมูลการประกันคถณภาพการศึกษา CHE QA Online 0 6 2561 สกอ.
23 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
24 ภาวินี ศรีสันต์    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    ภาวินี ศรีสันต์
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556ภายใน
2   การเลือกงานของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556ภายใน
3   ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุภาพกับการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556ภายใน
4   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2557ภายใน
5   อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558ภายใน
6   เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใน จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558ภายนอก
7   พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้ป่วยของผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2560ภายใน
8   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวัง แรงสนับสนุนจากเพื่อนและผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2559ภายใน
9   ความแตกฉานด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ ภาวินี ศรีสันต์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 2558ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ภาวินี ศรีสันต์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน