ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ดรุณี คชพรหม    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
2 ดรุณี คชพรหม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 ดรุณี คชพรหม    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
4 ดรุณี คชพรหม    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์


ข้อมูลโครงการวิจัย    ดรุณี คชพรหม
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี ดรุณี คชพรหม 2554ภายใน
2   การสำรวจทัศนคติในการเลือกคบเพื่อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560ภายใน
3   ศึกษาการคบมิตรแท้-มิตรเทียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560ภายใน
4   A Study of English Speaking and Listening Communication Problem of Third Years Students in Business English University Class at Ratchatani University ดรุณี คชพรหม 2559ภายใน
5   ประสิทธิผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังแบบญาติมีส่วนร่วมโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ดรุณี คชพรหม 2559ภายใน
6   การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนเพศชาย บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ จังหวัด ศรีสะเกษ ดรุณี คชพรหม 2561ภายใน
7   ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ในอำเภอไพรบึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดรุณี คชพรหม 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2553ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ดรุณี คชพรหม
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน