ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
3 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 ม.ราชธานี
4 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    การจัดการฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล 0 30 2561 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ


ข้อมูลโครงการวิจัย    นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ผลการฝึกการหายใจเบื้องต้นต่อความเครียดในมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557ภายใน
2   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วย What are you doing? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560ภายใน
3   การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารด้วยขั้นตอน PICC นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560ภายใน
4   ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2559ภายใน
5   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   โครงการค่ายอาสาพยาบาล (จิตสาธารณะ) นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557ภายใน