ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จ.ปทุมธานี 0 8 2559
4 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย 0 8 2560 สำนักงานมาตรฐานการวิจัย


ข้อมูลโครงการวิจัย    วลัยภรณ์ อารีรักษ์
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2558ภายใน
2   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกายและขนาดรอบเอวของสตรีที่มีน้ำหนักเกิน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2560ภายใน
3   ผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มต่อการก้าวเดินและความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่มีความกลัวการหกล้มในชุมชน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2559ภายใน
4   ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้หญิงน้ำหนักเกิน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    วลัยภรณ์ อารีรักษ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน