ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 พรทิพย์ ปุกหุต    ประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 - 7 2558 -
2 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 พรทิพย์ ปุกหุต    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมหลักสูตร "พยาบาลกับการดูแลผู่วยมะเร็งเต้านม" 0 24 2559
7 พรทิพย์ ปุกหุต    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
8 พรทิพย์ ปุกหุต    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย


ข้อมูลโครงการวิจัย    พรทิพย์ ปุกหุต
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อระดับความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง พรทิพย์ ปุกหุต 2560ภายใน
2   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พรทิพย์ ปุกหุต 2560ภายใน
3   ผลของการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทร ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พรทิพย์ ปุกหุต 2559ภายใน
4   ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการชาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พรทิพย์ ปุกหุต 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   Stress and coping behaviors in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2558ภายใน
2   Stress and coping behavior in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2559ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    พรทิพย์ ปุกหุต
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน