ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ชลธิชา อรุณพงษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
2 ชลธิชา อรุณพงษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 ชลธิชา อรุณพงษ์    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 14 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
4 ชลธิชา อรุณพงษ์    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
5 ชลธิชา อรุณพงษ์    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    ชลธิชา อรุณพงษ์
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556ภายใน
2   พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2553ภายใน
3   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายของหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556ภายใน
4   ปัจจัยทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน
5   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในอาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2560ภายใน
6   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษาในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2559ภายใน
7   การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจแหนมหมู กรณีศึกษา โรงงานแหนมหมูอัมพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จุฑารัตน์ มาสู่ 2556ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ชลธิชา อรุณพงษ์
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   สานสายใยครอบครัวคล้องใจไทเพียเภ้าต้านภัยยาเสพติด ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน
2   ช่างหม้อร่วมใจเบาหวานควบคุมได้ ปลอดภัยไร้ความดัน ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน
3   ชุมชนท่าข้องเหล็ก ร่วมใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ชลธิชา อรุณพงษ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน