ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 ลลิดา ปักเขมายัง    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 -
6 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 ลลิดา ปักเขมายัง    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
8 ลลิดา ปักเขมายัง    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
9 ลลิดา ปักเขมายัง    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    ลลิดา ปักเขมายัง
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลลิดา ปักเขมายัง 2556ภายใน
2   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ลลิดา ปักเขมายัง 2556ภายใน
3   แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรัง ลลิดา ปักเขมายัง 2557ภายใน
4   Health Promoting Lifestyles in Chronic Peptic Ulcer Patients Without Complication ลลิดา ปักเขมายัง 2557ภายใน
5   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ในกลุ่มเครือข่ายโนนสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ลลิดา ปักเขมายัง 2560ภายใน
6   การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลลิดา ปักเขมายัง 2560ภายใน
7   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน ลลิดา ปักเขมายัง 2559ภายใน
8   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ลลิดา ปักเขมายัง 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ลลิดา ปักเขมายัง
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   โครงการ “นวดแล้วสุขกาย ผู้สูงวัยสุขใจ” ลลิดา ปักเขมายัง 2560ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ลลิดา ปักเขมายัง
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน