ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 - 35 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
8 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
9 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
10 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
11 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การปรับตัวและการสนับสนุนด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2554ภายใน
2   พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557ภายใน
3   Perceived susceptibility, and preventive behavior to osteoporesis of high-risk persons ( Published in Chulalongkorn Medical Journal, 58(5) September-October; pp.497-510;2014. มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557ภายใน
4   การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2558ภายใน
5   ความรู้และการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ในชุมชนท่ากกแห่ จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560ภายใน
6   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560ภายใน
7   การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมหน่วย เงินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CSA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 5 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560ภายใน
8   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเรื่องโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านท่าข้องเหล็กหมู่ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2559ภายใน
9   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในบ้านคำนางรวย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2559ภายใน
10   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจของผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองจาน จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2561ภายใน
11   พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   ผ่อนใจคลายเครียด มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน