ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการ เรื่อง"Ramathibodi Current Paychairy 2015" - 14 2558 คณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
4 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
8 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    สัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
9 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
10 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
11 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 ม.ราชธานี
12 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการิเรื่อง การเชื่องโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum online และ ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA online 0 6 2561 สกอ.


ข้อมูลโครงการวิจัย    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การศึกษาภาวะสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ในเขตชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
2   ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตามการรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
3   ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
4   ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
5   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557ภายใน
6   ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน
7   ความเครียดและการเผชิญความเครียดในการฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560ภายใน
8   พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุรถจักยานยนต์นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน
9   ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน
10   พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561ภายใน
11   พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ทศา ชัยวรรณวรรต 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557ภายใน
2   “ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว” สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557ภายใน
3   ส่งเสริมสมาธิ สร้างสติและเชาว์ปัญญา สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557ภายใน
4   “ท่าข้องเหล็กร่วมใจ ห่างไกลความเครียด” สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   โครงการพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2558 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน
2   โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2558 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน
3   พิธีไหว้ครู สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน
4   โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2560 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560ภายใน
5   โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2560 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560ภายใน
6   โครงการพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2559 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน
7   โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2559 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน