ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
2 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
4 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
5 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
6 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
8 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
9 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    ประชุมวิชาการ เรื่องคุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาพการบริการ 12 2561 วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ


ข้อมูลโครงการวิจัย    พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2553ภายใน
2   การเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษาเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554ภายใน
3   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554ภายใน
4   ค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556ภายใน
5   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556ภายใน
6   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556ภายใน
7   พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตเทศบาลนคร อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557ภายใน
8   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557ภายใน
9   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี  พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2558ภายใน
10   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนหมู่ที่ 10 ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2560ภายใน
11   การบริหารโรงเรียนตามหลักหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา คอแลน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2560ภายใน
12   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2559ภายใน
13   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง กรณีศึกษา บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   Health Promoting Behaviors of Nursing Students in Ratchathani University เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน