ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 กาญจนา อยู่เจริญสุข    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 กาญจนา อยู่เจริญสุข    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
8 กาญจนา อยู่เจริญสุข    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
9 กาญจนา อยู่เจริญสุข    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
10 กาญจนา อยู่เจริญสุข    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ


ข้อมูลโครงการวิจัย    กาญจนา อยู่เจริญสุข
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556ภายใน
2   คุณภาพการนอนหลับของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556ภายใน
3   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557ภายใน
4   Predictive Factors self - care behaviors to prevent kidney Complication of diabetic patient in Nong kae กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557ภายใน
5   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตความรับผิดชอบของ ร.พ.สต.เพียเภ้า กาญจนา อยู่เจริญสุข 2558ภายใน
6   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดประจำเดือน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2560ภายใน
7   การศึกษาการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคกรณีศึกษา อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2560ภายใน
8   พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2559ภายใน
9   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก จังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556ภายใน
2   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สุกัญญา เกิดสุข 2558ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    กาญจนา อยู่เจริญสุข
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   ตรวจคัดกรองสุขภาพ ห่างไกลโรค กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    กาญจนา อยู่เจริญสุข
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน