ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    การประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
2 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    การประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
3 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
4 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในเขตพื้นที่อีสานใต้ ประเทศไทย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2560ภายใน
2   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2560ภายใน
3   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2559ภายใน
4   รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพสต.ดงบัง อุบลฯ ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน