ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ธนวรัท จันทะนัด    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย


ข้อมูลโครงการวิจัย    ธนวรัท จันทะนัด
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี ธนวรัท จันทะนัด 2560ภายใน
2   ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ธนวรัท จันทะนัด 2560ภายใน
3   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยอาหารและสารเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ธนวรัท จันทะนัด 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของประชาชนวัยทำงานในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ธนวรัท จันทะนัด
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน