ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 จิรังกูร ณัฐรังสี    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
2 จิรังกูร ณัฐรังสี    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 16 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
3 จิรังกูร ณัฐรังสี    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 จิรังกูร ณัฐรังสี    โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย:การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 จิรังกูร ณัฐรังสี    ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 จิรังกูร ณัฐรังสี    ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 0 16 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ข้อมูลโครงการวิจัย    จิรังกูร ณัฐรังสี
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทำผิด จิรังกูร ณัฐรังสี 2560ภายใน
2   การเสริมสร้างทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง จิรังกูร ณัฐรังสี 2560ภายใน
3   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนไทย จิรังกูร ณัฐรังสี 2559ภายใน
4   รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติ จิรังกูร ณัฐรังสี 2559ภายใน
5   การเสริมสร้างความสุขในครอบครัวเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จ.อุบลราชธานี จิรังกูร ณัฐรังสี 2559ภายใน
6   The Development, Validity and Reliability of Psychotic Symptoms Rating Scale for Patients with Schizophrenia (Prasrimahabhodi Assessment Schizophrenia Scale: PASS8) จิรังกูร ณัฐรังสี 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552 ชยมน บุญลักษณ์ 2553ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    จิรังกูร ณัฐรังสี
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน