ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะและระบบการดูแลผู้ติดสารเสพติดในเครือข่าย เขตจังหวัดอุบลราชธานี 0 8 2561 กลุ่มจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ


ข้อมูลโครงการวิจัย    พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การศึกษาผลการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
2   การศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
3   ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่่15 อำเภอโขงเจียมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
4   ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในสหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2560ภายใน
5   ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2559ภายใน
6   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561ภายใน
7   ศึกษาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาอาชีววิทยาลัยจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การส่งเสริมภาวะภูมิต้านทาน ผู้ป่วยผ่าตัด ในเรื่องของการให้ antibiotic prophylaxis นิตยา ไสยสมบัติ 2559ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน