ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ไฉไล ผาเงิน    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 ไฉไล ผาเงิน    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 ไฉไล ผาเงิน    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
4 ไฉไล ผาเงิน    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
5 ไฉไล ผาเงิน    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    ไฉไล ผาเงิน
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไฉไล ผาเงิน 2560ภายใน
2   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษากลางอำเภอ เดชอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไฉไล ผาเงิน 2560ภายใน
3   การศึกษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าใหญ่อินแปง จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะสื่อพุทธศิลป์ ไฉไล ผาเงิน 2559ภายใน
4   ความศรัทธาในศีล 5 ที่มีต่อการปฏิบัติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ไฉไล ผาเงิน 2559ภายใน
5   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยทรัพยากรในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ไฉไล ผาเงิน 2561ภายใน
6   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการให้นมแม่ที่มีทารกคลอดก่อนกำหนด ตึกเด็ก 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ไฉไล ผาเงิน 2561ภายนอก

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การสำรวจทัศนคติในการเลือกคบเพื่อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดรุณี คชพรหม 2560ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ไฉไล ผาเงิน
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน