ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 40 2559 ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมอ่างสระผมเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก 2556ภายใน
2   การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก 2556ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ภาวะสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นใน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปาลัช สกุลธนิษฐ์ 2557ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน