ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 รพีพรรณ สารสมัคร    งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2559 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 0 21 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 รพีพรรณ สารสมัคร    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 รพีพรรณ สารสมัคร    อบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 50 4 เดือน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
4 รพีพรรณ สารสมัคร    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    รพีพรรณ สารสมัคร
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความว้าเหว่ รพีพรรณ สารสมัคร 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    รพีพรรณ สารสมัคร
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน