ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis & nursing care for critical care nurses - 21 2558 คณะแพทย์ศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
2 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ 2558 เรื่อง "เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย" - 21 2558 -
3 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 - 35 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคหอบหืดในเด็ก" - 7 2558 -
6 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
8 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
10 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
11 จริยา กฤติยาวรรณ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
12 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
13 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
14 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    จริยา กฤติยาวรรณ
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จริยา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน
2   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหนองแก จริยา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    จริยา กฤติยาวรรณ
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน จริยา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน
2   โครงการ ผู้สูงวัยคูเมือง สร้างสมาธิห่างไกลโรค จริยา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    จริยา กฤติยาวรรณ
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน