ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล" - 14 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
2 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต" - 21 2558 สภาการพยาบาล
3 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    เรื่อง"การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 12 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบล
7 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) 0 7 2559 สภาการพยาบาล
8 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    .โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
9 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล 0 16 2559 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 0 16 2560 สภาการพยาบาล
12 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการบูรณาการใช้ยาอย่างสมเหตุใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 8 2560 สภาการพยาบาล
13 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย:การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์” 0 16 2560 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
16 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


ข้อมูลโครงการวิจัย    เยาวลักษณ์ โพธิดารา
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทำผิด จิรังกูร ณัฐรังสี 2560ภายใน
2   การเสริมสร้างทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง จิรังกูร ณัฐรังสี 2560ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    เยาวลักษณ์ โพธิดารา
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน