ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
2 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
4 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
5 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
6 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    ประชุมวิชาการเรื่อง"พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5" วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 32.5 35 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
7 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
8 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่องก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ จัดโดยสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 0 40 2559 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
9 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   Factors Related to Quality of Life of the Elderly Persons Living Alone in KaumnurmsabSubdistrict, WarinchamrabDistrict,Ubonratchathani Province แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2557ภายใน
2   โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2558ภายใน
3   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2559ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นิตยา ไสยสมบัติ 2557ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน