ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
2 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
4 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    เทพินทร์ บุญกระจ่าง
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชธานี เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2557ภายใน
2   ทักษะชีวิตเพื่อการท างานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ทับทิมสยาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2560ภายใน
3   ผลการนิเทศแบบบูรณาการผสานเทคนิคโคชชิ่ง คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2560ภายใน
4   Buddhist wisdom Health care Identities in the cultural geography of ASEAN Community เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2559ภายใน
5   ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น และสาขาห้วยเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    เทพินทร์ บุญกระจ่าง
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   โครงการ “ผู้สูงอายุสุขใจ ห่างไกลจากความเครียด” เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2560ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    เทพินทร์ บุญกระจ่าง
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน