ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการเรื่อง "Growing old with sec" ของคณะพยาบาลศาสตร์ urity and dignity: Interdisciplinary approach" ของวิทยาลัยสภากาชาด - 14 2558 -
2 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
4 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    .โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
8 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 0 8 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
9 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
10 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
11 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
12 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 27 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) 0 24 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
13 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
14 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย


ข้อมูลโครงการวิจัย    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความสัมพันธ์ของพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
2   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
3   การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
4   ความชุกของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2560ภายใน
5   ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2559ภายใน
6   ผลของการเรียนรู้ผ่านเกมส์ kahoot ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การปรับตัวและการสนับสนุนด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2554ภายใน
2   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556ภายใน
3   ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
4   ความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อรชร บุติพันดา 2557ภายใน
5   Health promotion model for dementia older adults prevention รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน
6   ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาสารสนเทศนวตกรรมทางการพยาบาล ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559ภายใน
7   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 2561ภายใน
8   ผลของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 5- step ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
2   ชื่อโครงการ “ร่วมสร้างกำลังกาย ห่างไกลการหกล้ม” นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2560ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
2   รับน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
3   ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556ภายใน
4   โครงการวันไหว้ครู นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555ภายใน
5   โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555ภายใน
6   โครงการปฏิบัติธรรม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555ภายใน
7   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
8   โครงการค่ายปลูกจิตสำนึกพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
9   โครงการเตรียมสมองให้ฟิตเพื่อการคิดคำนวณที่แม่นยำ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
10   ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
11   บายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
12   โครงการปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
13   รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
14   สุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
15   เสริมทักษะภาษาอังกฤษในคลินิก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
16   ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจระเบียบวินัยจราจร นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
17   ชาวหอพักรักษ์สิ่งแวดล้อม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
18   โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2557 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
19   แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
20   ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
21   รดน้ําดําหัวผู้ อาวุโสในวันสงกรานต์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน
22   บายศรีสู่ ขวัญผู้สําเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558ภายใน