ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
2 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
4 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
5 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" 4.5 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
6 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Delirium ในผู้ป่วยวิกฤต 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
8 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
9 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
10 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
11 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ


ข้อมูลโครงการวิจัย    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความต้องการศึกษาต่อและเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2557ภายใน
2   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยต่อความรู้และทัศนคติในการสวมหมวก นิรภัย ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2560ภายใน
3   พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2560ภายใน
4   ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด และสาเหตุของความเครียดกับการจัดการความเครียดของ นศ.พยาบาล ม.ราชธานี ปีการศึกษา 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียด และสาเหตุของความเครียดกับการจัดการความเครียดของ นศ.พยาบาล ม.ราชธานี ปีการศึกษา 2559 อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2559ภายใน
5   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ประสิทธิผลของการใช้สื่อการสอนการแปลผล ABG และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนการแปลผล ABG ของนักศึกษาพยาบาล เปรมฤดี เห็มหา 2560ภายใน
2   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของมารดาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โชติระวี อินจำปา 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    อัจฉริยาพร เดชโยธิน
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2558ภายใน