ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการเรื่อง "Growing old with sec" ของคณะพยาบาลศาสตร์ urity and dignity: Interdisciplinary approach" ของวิทยาลัยสภากาชาด - 14 2558 -
2 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
4 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
8 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.ราชธานี
9 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
10 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
11 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
12 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ” 0 24 2560 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
13 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
14 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 2561


ข้อมูลโครงการวิจัย    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   The Influence of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation exercise behavior older person. ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2556ภายใน
2   ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
3   ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2558ภายใน
4   ทัศนคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2560ภายใน
5   ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาสารสนเทศนวตกรรมทางการพยาบาล ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559ภายใน
6   ผลของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 5- step ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
2   Health promotion model for dementia older adults prevention รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน
3   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556ภายใน
4   ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2559ภายใน
5   ผลของการเรียนรู้ผ่านเกมส์ kahoot ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   โครงการ สูงวัยอย่างมีคุณค่า นำพาสุขภาวะที่ยั่งยืน ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
2   ผู้สูงอายุพลแพนเข้มแข็ง ร่วมแรง เสริมสร้างกระดูก ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
3   โครงการสูงอายุร่วมใจ ใส่ใจดูแลเท้า ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
4   ผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อม ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559ภายใน
5   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน