ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่17 - 21 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
2 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
3 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
4 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 0 8 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
6 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
7 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
8 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย


ข้อมูลโครงการวิจัย    ขวัญจิต เพ็งแป้น
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556ภายใน
2   เปรียบเทียบภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2553ภายใน
3   ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด ขวัญจิต เพ็งแป้น 2554ภายใน
4   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะสุขภาพของประชาชนวัยผู้ใหญ่ดอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2557ภายใน
5   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของผู้ปกครอง ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560ภายใน
6   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560ภายใน
7   ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล ขวัญจิต เพ็งแป้น 2560ภายใน
8   การป้องกันปัญหาภาวะสุขภาพของเด็กติดเกมออนไลน์ ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559ภายใน
9   การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559ภายใน
10   การศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูอเมริกัน. ขวัญจิต เพ็งแป้น 2559ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    ขวัญจิต เพ็งแป้น
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน
1   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556ภายใน
2   สอนน้องล้างมือ และแปรงฟันอย่างถูกวิธี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556ภายใน
3   โครงการ “สุขภาพดี ด้วยตัวหนูและผู้ดูแล” ขวัญจิต เพ็งแป้น 2558ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ขวัญจิต เพ็งแป้น
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน