ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 วรรณี ศิริสุนทร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
2 วรรณี ศิริสุนทร    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน ุ6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 วรรณี ศิริสุนทร    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
4 วรรณี ศิริสุนทร    ครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
5 วรรณี ศิริสุนทร    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 วรรณี ศิริสุนทร    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม” (Basic and Advance Course in Dementia Care) 0 24 2560 ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
7 วรรณี ศิริสุนทร    การประชุมวิชาการ เรื่อง คุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาพการบริการ 11 12 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
8 วรรณี ศิริสุนทร    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี


ข้อมูลโครงการวิจัย    วรรณี ศิริสุนทร
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การใช้อานาปาณสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วรรณี ศิริสุนทร 2558ภายใน
2   ปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัวในการสนทนาภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วรรณี ศิริสุนทร 2559ภายใน
3   Fear factor in English Speaking of Nursing Student. Comparative Study of Students form Rachathani University and Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong. วรรณี ศิริสุนทร 2559ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ระดับความมีพฤฒิพลังของผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2554ภายใน
2   ผลของการใช้ความเย็นต่อความเจ็บปวด ระยะเวลาระยะปากมดลูกเปิดเร็วของมารดาครรภ์แรก อุมาสวรรค์ ชูหา 2559ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    วรรณี ศิริสุนทร
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วรรณี ศิริสุนทร 2557ภายใน