ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา             
ค้นหาจาก บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         
สรุปงบประมาณโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา       
โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม CNEU จำนวนชั่วโมง ปีการศึกษา หน่วยงานที่จัด
1 กชพร ทิพย์มาตย์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
2 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล" - 14 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
3 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต" - 21 2558 สภาการพยาบาล
4 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
6 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
7 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
8 เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
9 เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
10 เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
11 ปาริชาติ มาลัย    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
12 ปาริชาติ มาลัย    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
13 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis & nursing care for critical care nurses - 21 2558 คณะแพทย์ศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
14 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 - 35 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภายใต้การสนับสนุน - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
16 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
17 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
18 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
20 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมสัมนาเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558" - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
21 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
22 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
23 ภาวินี ศรีสันต์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
24 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการ เรื่อง"Ramathibodi Current Paychairy 2015" - 14 2558 คณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
25 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
26 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก - 14 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
27 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
28 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
29 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
30 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
31 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis & nursing care for critical care nurses - 21 2558 คณะแพทย์ศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
32 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ 2558 เรื่อง "เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย" - 21 2558 -
33 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 - 35 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
34 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
35 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคหอบหืดในเด็ก" - 7 2558 -
36 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
37 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
38 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
39 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
40 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
41 จริยา กฤติยาวรรณ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
42 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
43 ภรณี แก้วลี    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
44 ภรณี แก้วลี    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
45 ภรณี แก้วลี    .ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่17 - 21 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
46 ภรณี แก้วลี    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
47 ภรณี แก้วลี    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
48 ภรณี แก้วลี    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
49 จำลอง ชูโต    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
50 จำลอง ชูโต    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
51 จำลอง ชูโต    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
52 จำลอง ชูโต    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - ึึึ7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
53 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการเรื่อง "Growing old with sec" ของคณะพยาบาลศาสตร์ urity and dignity: Interdisciplinary approach" ของวิทยาลัยสภากาชาด - 14 2558 -
54 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
55 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
56 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
57 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
58 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
59 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    .โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
60 มะลิวัลย์ ยามโสภา    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
61 มะลิวัลย์ ยามโสภา    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
62 มะลิวัลย์ ยามโสภา    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
63 มะลิวัลย์ ยามโสภา    ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 - 21 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
64 มะลิวัลย์ ยามโสภา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
65 ฐานิกา บุษมงคล    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
66 ฐาติมา เพชรนุ้ย    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
67 ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
68 ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
69 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
70 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" - 7 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
71 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 - 35 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
72 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
73 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
74 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
75 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
76 กาญจนา อยู่เจริญสุข    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
77 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
78 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
79 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
80 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
81 สุภาวดี นาคสุขุม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
82 สุภาวดี นาคสุขุม    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
83 สมจิต ตั้งวงศ์ไชย    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
84 เปรมฤดี เห็มหา    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
85 เปรมฤดี เห็มหา    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
86 รัชฎา แก่นสาร์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
87 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการเรื่อง "Growing old with sec" ของคณะพยาบาลศาสตร์ urity and dignity: Interdisciplinary approach" ของวิทยาลัยสภากาชาด - 14 2558 -
88 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
89 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
90 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
91 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
92 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
93 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
94 ปาลัช สกุลธนิษฐ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
95 นิตยา ไสยสมบัติ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
96 พรทิพย์ ปุกหุต    ประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 - 7 2558 -
97 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
98 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
99 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
100 รุจิระชัย เมืองแก้ว    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
101 รุจิระชัย เมืองแก้ว    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
102 รุจิระชัย เมืองแก้ว    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
103 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
104 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
105 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
106 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
107 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่17 - 21 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
108 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
109 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
110 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
111 วิลาวรรณ ประวิทย์ธนา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
112 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ - 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
113 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
114 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” - 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
115 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา - 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี
116 ลลิดา ปักเขมายัง    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติอเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" - 7 2558 -
117 ณิชาภัทร มณีพันธ์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
118 ณิชาภัทร มณีพันธ์    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
119 ณิชาภัทร มณีพันธ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
120 ณิชาภัทร มณีพันธ์    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
121 ชลธิชา อรุณพงษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
122 วรรณี ศิริสุนทร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
123 วรรณี ศิริสุนทร    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน ุ6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
124 วรรณี ศิริสุนทร    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
125 ขวัญฤทัย ยิ้มเกิด    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
126 ขวัญฤทัย ยิ้มเกิด    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
127 กชพร ทิพย์มาตย์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 40 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
128 กชพร ทิพย์มาตย์    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
129 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
130 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
131 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
132 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
133 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
134 อุมาสวรรค์ ชูหา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
135 อุมาสวรรค์ ชูหา    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
136 อุมาสวรรค์ ชูหา    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
137 ปิยะวดี ทองโปร่ง    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
138 ปิยะวดี ทองโปร่ง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
139 ปิยะวดี ทองโปร่ง    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
140 ปิยะวดี ทองโปร่ง    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
141 วรรณกร ศรีรอด    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
142 วรรณกร ศรีรอด    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
143 ปริญญา ผกานนท์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
144 ปริญญา ผกานนท์    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
145 ปริญญา ผกานนท์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
146 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
147 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
148 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
149 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
150 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    ประชุมวิชาการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคตับ" 4.5 7 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
151 ชลลดา มีทอง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
152 ชลลดา มีทอง    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
153 ชลลดา มีทอง    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
154 ชลลดา มีทอง    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
155 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
156 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
157 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
158 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
159 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
160 อภิญญา เยาวบุตร    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
161 อภิญญา เยาวบุตร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
162 อภิญญา เยาวบุตร    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
163 อภิญญา เยาวบุตร    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
164 อภิญญา เยาวบุตร    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
165 อรุณรัตน์ สมสุวรรณ    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
166 อรุณรัตน์ สมสุวรรณ    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
167 อรุณรัตน์ สมสุวรรณ    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
168 อรุณรัตน์ สมสุวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
169 อรุณรัตน์ สมสุวรรณ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
170 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
171 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
172 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
173 โชติระวี อินจำปา    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
174 โชติระวี อินจำปา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
175 โชติระวี อินจำปา    โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 0 14 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
176 โชติระวี อินจำปา    โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 0 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
177 รพีพรรณ สารสมัคร    งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2559 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 0 21 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
178 รพีพรรณ สารสมัคร    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 6.5 7 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
179 ภัทรพร มูลแจ๋ม    ลาศึกษาต่อ 2558
180 อภิญญา เยาวบุตร    ประชุมวิชาการเรื่อง"พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5" วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 32.5 35 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
181 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    ประชุมวิชาการเรื่อง"พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 5" วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 32.5 35 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
182 ปิยะวดี ทองโปร่ง    โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2558 35 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
183 มะลิสา งามศรี    ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษา ครั้งที่3 เรื่อง " พลังนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสร้างสังคมปลอดยาสูบ" วันที่ 19-20 กันยายน 2558 14 2558 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
184 มะลิสา งามศรี    ประชุมวิชาการ เรื่อง"Ramathibodi Current Paychairy 2015" วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 14 2558 โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.กรุงเทพฯ
185 มะลิสา งามศรี    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 28.5 35 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
186 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    เรื่อง"การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 12 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบล
187 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) 0 7 2559 สภาการพยาบาล
188 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    .โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
189 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
190 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล 0 16 2559 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
191 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
192 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiac rhythm : theory, analysis&nursing care foe critical care nurses 0 24 2559 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
193 ภาวินี ศรีสันต์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 ม.ราชธานี
194 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) 0 8 2559 สภาการพยาบาล
195 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 0 8 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
196 ขวัญจิต เพ็งแป้น    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
197 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 0 8 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
198 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
199 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
200 สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 40 2559 ม.ราชธานี
201 วิลาวรรณ ประวิทย์ธนา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
202 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    สัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
203 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
204 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
205 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 ม.ราชธานี
206 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
207 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 ม.ราชธานี
208 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.ราชธานี
209 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
210 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
211 อุมาสวรรค์ ชูหา    ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ การครบรอบ 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 0 32 2559 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
212 อุมาสวรรค์ ชูหา    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 0 8 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
213 อุมาสวรรค์ ชูหา    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
214 อุมาสวรรค์ ชูหา    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
215 อุมาสวรรค์ ชูหา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 ม.ราชธานี
216 มะลิวัลย์ ยามโสภา    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 0 8 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
217 มะลิวัลย์ ยามโสภา    ประชุมวิชาการ เรื่อง "โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ด้านการสร้างเครือข่าย) และผู้ป่วยวัณโรคเด็กแบบองค์รวม" 0 16 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
218 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
219 กาญจนา อยู่เจริญสุข    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
220 กาญจนา อยู่เจริญสุข    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
221 จิรังกูร ณัฐรังสี    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
222 จิรังกูร ณัฐรังสี    อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 16 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
223 จิรังกูร ณัฐรังสี    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
224 ชลธิชา อรุณพงษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
225 ชลธิชา อรุณพงษ์    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 14 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
226 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Delirium ในผู้ป่วยวิกฤต 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
227 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
228 กชพร ทิพย์มาตย์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
229 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
230 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
231 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
232 ลลิดา ปักเขมายัง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
233 ลลิดา ปักเขมายัง    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
234 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
235 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่องก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ จัดโดยสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 0 40 2559 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
236 แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
237 ปาริชาติ มาลัย    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
238 ปิยะวดี ทองโปร่ง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
239 จริยา กฤติยาวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
240 จริยา กฤติยาวรรณ    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
241 อรุณรัตน์ สมสุวรรณ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
242 สมจิต ตั้งวงศ์ไชย    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
243 ฐาติมา เพชรนุ้ย    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
244 ฐาติมา เพชรนุ้ย    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง "The 9 International conference on education research 12-13 Nov 2016 KhonKaen University" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
245 รัชฎา แก่นสาร์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
246 ฐานิกา บุษมงคล    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
247 ภัทรพร มูลแจ๋ม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
248 วรรณกร ศรีรอด    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
249 วรรณกร ศรีรอด    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
250 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
251 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 0 16 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
252 วรรณี ศิริสุนทร    ครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
253 วรรณี ศิริสุนทร    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
254 ขวัญฤทัย ยิ้มเกิด    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
255 นิตยา ไสยสมบัติ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
256 นิตยา ไสยสมบัติ    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
257 ปาลัช สกุลธนิษฐ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
258 ชลลดา มีทอง    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
259 ชลลดา มีทอง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
260 ชลลดา มีทอง    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
261 เทพินทร์ บุญกระจ่าง    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
262 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
263 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จ.ปทุมธานี 0 8 2559
264 ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
265 รพีพรรณ สารสมัคร    อบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 50 4 เดือน 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
266 เปรมฤดี เห็มหา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
267 ไฉไล ผาเงิน    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
268 ไฉไล ผาเงิน    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
269 SELECT * FROM `research_personal` where id=161;    ประชุมวิชาการ เรื่อง "โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ด้านการสร้างเครือข่าย) และผู้ป่วยวัณโรคเด็กแบบองค์รวม" 0 16 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
270 SELECT * FROM `research_personal` where id=161;    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
271 SELECT * FROM `research_personal` where id=161;    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
272 นิตยา เจริญยุทธ    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
273 นิตยา เจริญยุทธ    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
274 สุภาวดี นาคสุขุม    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บูรณาการแนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข เขต10 0 8 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
275 สุภาวดี นาคสุขุม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
276 สุภาวดี นาคสุขุม    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
277 พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
278 พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
279 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    การประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
280 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    การประชุมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" 0 8 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
281 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
282 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
283 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
284 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
285 เครือหยก แย้มศรี    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
286 เครือหยก แย้มศรี    ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
287 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 0 16 2560 สภาการพยาบาล
288 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการบูรณาการใช้ยาอย่างสมเหตุใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 8 2560 สภาการพยาบาล
289 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย:การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
290 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
291 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์” 0 16 2560 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
292 เยาวลักษณ์ โพธิดารา    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
293 มะลิวัลย์ ยามโสภา    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
294 พรทิพย์ ปุกหุต    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
295 พรทิพย์ ปุกหุต    การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมหลักสูตร "พยาบาลกับการดูแลผู่วยมะเร็งเต้านม" 0 24 2559
296 พรทิพย์ ปุกหุต    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
297 ดรุณี คชพรหม    ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2560 “ จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล” 0 8 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
298 ดรุณี คชพรหม    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
299 นาฎอนงค์ แฝงพงษ์    ประชุมวิชาการ เรื่อง "โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ด้านการสร้างเครือข่าย) และผู้ป่วยวัณโรคเด็กแบบองค์รวม" 0 16 2559 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
300 นาฎอนงค์ แฝงพงษ์    โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี 28.5 40 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
301 นาฎอนงค์ แฝงพงษ์    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" 0 16 2559 มหาวิทยาลัยราชธานี
302 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ” 0 24 2560 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
303 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 0 24 2560 สภาการพยาบาล
304 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 0 16 2560 สภาการพยาบาล
305 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการบูรณาการใช้ยาอย่างสมเหตุในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 8 2560 สภาการพยาบาล
306 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0 4 2560 สภาการพยาบาล
307 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
308 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมวิชาการระดับชาติฯ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ” 0 24 2560 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
309 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
310 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 27 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) 0 24 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
311 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
312 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร)    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
313 ลลิดา ปักเขมายัง    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
314 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
315 เปรมฤดี เห็มหา    ประชุม มหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2560 “เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ” 0 16 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
316 ชลลดา มีทอง    โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา 0 16 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี
317 ชลลดา มีทอง    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
318 ชลลดา มีทอง    ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 0 16 2560 สภาการพยาบาล
319 จิรังกูร ณัฐรังสี    โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย:การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
320 จิรังกูร ณัฐรังสี    ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
321 จิรังกูร ณัฐรังสี    ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 0 16 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
322 วรรณี ศิริสุนทร    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม” (Basic and Advance Course in Dementia Care) 0 24 2560 ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
323 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    ประชุมและเสนอผลงานวิจัย และประชุมสามัญประจำปี 2560 0 16 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
324 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
325 ขวัญจิต เพ็งแป้น    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
326 ไฉไล ผาเงิน    ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 0 16 2560 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
327 ไฉไล ผาเงิน    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
328 พรทิพย์ ปุกหุต    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
329 ชลธิชา อรุณพงษ์    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
330 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
331 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
332 กาญจนา อยู่เจริญสุข    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
333 นิตยา ไสยสมบัติ    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
334 นิตยา เจริญยุทธ    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
335 ดรุณี คชพรหม    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
336 สุมาลี ถาใจ    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
337 ธนวรัท จันทะนัด    ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care 0 8 2560 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
338 ภาวินี ศรีสันต์    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศก่รรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online และระบบฐานข้อมูลการประกันคถณภาพการศึกษา CHE QA Online 0 6 2561 สกอ.
339 ภาวินี ศรีสันต์    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
340 ภาวินี ศรีสันต์    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
341 สุจิตรา กฤติยาวรรณ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการิเรื่อง การเชื่องโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum online และ ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA online 0 6 2561 สกอ.
342 นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)    การจัดการฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล 0 30 2561 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ
343 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
344 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ)    ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 2561
345 รพีพรรณ สารสมัคร    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
346 ไฉไล ผาเงิน    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
347 ดรุณี คชพรหม    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์
348 พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
349 พัชราภาณ์ วงศ์ษาบุตร    เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ 11 24 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
350 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์    ประชุมวิชาการ เรื่อง สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม 0 18 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
351 ทศา ชัยวรรณวรรต    โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะและระบบการดูแลผู้ติดสารเสพติดในเครือข่าย เขต จ.อุบลฯ 0 8 2561 กลุ่มจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
352 ทศา ชัยวรรณวรรต    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
353 ทศา ชัยวรรณวรรต    ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 2561
354 โชติระวี อินจำปา    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
355 คมกริช สุทธศรี    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
356 ไพเราะ เบญจกุล    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
357 ไพเราะ เบญจกุล    ประชุม Update in General Surgery 0 12 2561 โรงพยาบาลสรรพสอทธิประสงค์ อุบลฯ
358 จารวี คณิตาภิลักษณ์    ประชุมวิชาการระดับ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12" วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคถณภาพชีวิต 0 12 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
359 จารวี คณิตาภิลักษณ์    แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 0 12 2561 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกร่วมกับคณะเภสัช ม.ศิลปกร
360 พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์    ประชุมวิชาการเรื่อง "Early Nutrition Eacademy Southeast Asia (ENEA SEA) 0 6 2561 โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
361 ชลธิชา อรุณพงษ์    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
362 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
363 ลลิดา ปักเขมายัง    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
364 กาญจนา อยู่เจริญสุข    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
365 กาญจนา อยู่เจริญสุข    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
366 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
367 อัจฉริยาพร เดชโยธิน    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
368 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์    โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะและระบบการดูแลผู้ติดสารเสพติดในเครือข่าย เขตจังหวัดอุบลราชธานี 0 8 2561 กลุ่มจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
369 วัลรี ทรายสมุทร    การประชุมวิชาการ เรื่อง คุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาการบริการ 12 2561 วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
370 เยาวณี จรูญศักดิ์    ประชุมวิชาการ เรื่อง "สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม" 24 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
371 พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม    ประชุมวิชาการ เรื่องคุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาพการบริการ 12 2561 วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
372 วรรณี ศิริสุนทร    การประชุมวิชาการ เรื่อง คุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาพการบริการ 11 12 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
373 วรรณี ศิริสุนทร    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
374 ชลลดา มีทอง    ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคถณภาพชีวิต" 0 12 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
375 จินตนา เด่นสันติสุข    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot 0 2 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
376 จินตนา เด่นสันติสุข    ประชุม Update in General Surgery 12 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
377 วลัยภรณ์ อารีรักษ์    หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย 0 8 2560 สำนักงานมาตรฐานการวิจัย
378 Klorklear Wajanawichakon    qqqqqqqqqqqqqqqqq 111 11 2564 kku