ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม         
สรุปงบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา       
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    โครงการค่ายอาสาพยาบาล (จิตสาธารณะ) นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ)
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ผลการฝึกการหายใจเบื้องต้นต่อความเครียดในมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557ภายใน
2   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วย What are you doing? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560ภายใน
3   การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารด้วยขั้นตอน PICC นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2560ภายใน
4   ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2559ภายใน
5   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • 28.5
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
3
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
4
การจัดการฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล • 2562-01-07
• 30 ชั่วโมง
• ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561 • 0