ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม         
สรุปงบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา       
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2561 ทศา ชัยวรรณวรรต 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    ทศา ชัยวรรณวรรต
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต ทศา ชัยวรรณวรรต 2560ภายใน
2   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ทศา ชัยวรรณวรรต 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561ภายใน
2   พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561ภายใน
3   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการให้นมแม่ที่มีทารกคลอดก่อนกำหนด ตึกเด็ก 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ไฉไล ผาเงิน 2561ภายนอก

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะและระบบการดูแลผู้ติดสารเสพติดในเครือข่าย เขต จ.อุบลฯ • 2561-08-30
• 8 ชั่วโมง
• กลุ่มจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
•ด้านวิชาชีพ
• 2561 • 0
2
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย • 0000-00-00
• ชั่วโมง

• 2561