ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม         
สรุปงบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา       
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    หญิงไทย งามสง่า มารยาทดี กิริยางาม จำลอง ชูโต 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    สุภาพบุรุษพยาบาล ดีดี มีสง่า ยงยุทธ บรรจง 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3    ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4    งานประเพรีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5    รับน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6    ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7    โครงการทำบุญตักบาตร ทุกวันศุกร์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
8    แต่งกายด้าวยผ้าไทยทุกวันจันทร์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
9    โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
10    โครงการเสริมสร้างคุณธรรมบูรณาการรับรายวิชาการพยาบาลอนมมัยชุมชน 2 ปีการศึกษา 2555 ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
11    โครงการวันไหว้ครู นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
12    โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
13    โครงการปฏิบัติธรรม วนิดา หาจักร 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
14    โครงการปฏิบัติธรรม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
15    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
16    โครงการวิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2555 จำลอง ชูโต 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
17    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
18    โครงการค่ายปลูกจิตสำนึกพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาใหม่ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
19    โครงการพิธีไหว้ครู จำลอง ชูโต 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
20    โครงการค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
21    โครงการค่ายอาสาพยาบาล (จิตสาธารณะ) นันทัชพร เนลสัน (สายเมฆ) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
22    โครงการเตรียมสมองให้ฟิตเพื่อการคิดคำนวณที่แม่นยำ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
23    ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
24    บายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
25    โครงการปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
26    รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
27    สุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
28    เสริมทักษะภาษาอังกฤษในคลินิก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
29    ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจระเบียบวินัยจราจร นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
30    ชาวหอพักรักษ์สิ่งแวดล้อม นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
31    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2557 นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
32    แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
33    พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
34    กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วรรณี ศิริสุนทร 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
35    โครงการพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2558 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
36    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2558 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
37    แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
38    พิธีไหว้ครู สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
39    ทำบุญหอพัก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
40    รดน้ําดําหัวผู้ อาวุโสในวันสงกรานต์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
41    บายศรีสู่ ขวัญผู้สําเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
42    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2560 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
43    โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2560 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
44    โครงการพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2559 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
45    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2559 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
46    อนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทย อรุณรัตน์ สมสุวรรณ 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
47    โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2561 ทศา ชัยวรรณวรรต 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว