ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    ทัพไทยคลายทุกข์ นำสุขด้วยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต มะลิสา งามศรี 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    มะลิสา งามศรี
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงของนักเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มะลิสา งามศรี 2556ภายใน
2   การเห็นคุณค่าในตนเองตามกระบวนการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษาพยาบาล มะลิสา งามศรี 2557ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความเครียดและภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2552 ณิชา ว่องไว 2553ภายนอก
2   ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษา ครั้งที่3 เรื่อง " พลังนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสร้างสังคมปลอดยาสูบ" วันที่ 19-20 กันยายน 2558 • 2558-09-19
• 14 ชั่วโมง
• สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
•ด้านวิชาการ
• 2558
2
ประชุมวิชาการ เรื่อง"Ramathibodi Current Paychairy 2015" วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 • 2558-08-06
• 14 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.กรุงเทพฯ
•ด้านวิชาการ
• 2558
3
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ วันที่ 4-8 มกราคม 2559 • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • 28.5