ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    ส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตใจวัยรุ่น รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน
2   Health promotion model for dementia older adults prevention รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน
3   Graduate Users’Opinion Toward the Desirable Characteristics of Nursing Graduates รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557ภายใน
2   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557ภายใน
3   ความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อรชร บุติพันดา 2557ภายใน
4   Depression and health related quality of life in post-stroke patients ฐาติมา เพชรนุ้ย 2557ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    รวีวรรณ เผ่ากัณหา
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    โครงการค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล