ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    การปฏิบัติพยาบาลที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย จำลอง ชูโต 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    สมรรถนะพยาบาลพพี่เลี้ยง สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล จำลอง ชูโต 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    จำลอง ชูโต
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ระดับความมีพฤฒิพลังของผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2554ภายใน
2   การพัฒนาอีคิว สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2556ภายใน
3   Perception of nursing ethics among student nurse in Rachathani University จำลอง ชูโต 2557ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   สิทธิของผู้ป่วยในกรณีการุณยฆาตของประเทศไทย อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ 2557ภายใน
2   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย 2558ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    จำลอง ชูโต
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    หญิงไทย งามสง่า มารยาทดี กิริยางาม จำลอง ชูโต 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    งานประเพรีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3    โครงการวิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2555 จำลอง ชูโต 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4    โครงการพิธีไหว้ครู จำลอง ชูโต 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
3
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
4
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• ึึึ7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -