ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    ผ่อนใจคลายเครียด มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การปรับตัวและการสนับสนุนด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2554ภายใน
2   พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557ภายใน
3   Perceived susceptibility, and preventive behavior to osteoporesis of high-risk persons ( Published in Chulalongkorn Medical Journal, 58(5) September-October; pp.497-510;2014. มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557ภายใน
4   การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2558ภายใน
5   ความรู้และการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ในชุมชนท่ากกแห่ จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560ภายใน
6   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560ภายใน
7   การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมหน่วย เงินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CSA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 5 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2560ภายใน
8   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเรื่องโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านท่าข้องเหล็กหมู่ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2559ภายใน
9   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในบ้านคำนางรวย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2559ภายใน
10   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจของผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองจาน จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2561ภายใน
11   พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมชี้แจงโครงการเรื่อง "ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" • 2559-02-23
• 7 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
โครงการเรื่อง "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 3 • 2558-11-30
• 35 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
3
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
4
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
5
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
6
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน • 2559-07-02
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
7
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
8
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 16 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
9
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
10
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2561 รุ่นที่ 4 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care • 2561-03-02
• 8 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
•ด้านวิชาการ
• 2560 • 0
11
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot • 2561-10-25
• 2 ชั่วโมง
• คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2561 • 0