ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    “ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว” สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3    ส่งเสริมสมาธิ สร้างสติและเชาว์ปัญญา สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4    “ท่าข้องเหล็กร่วมใจ ห่างไกลความเครียด” สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การศึกษาภาวะสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ในเขตชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
2   ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตามการรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
3   ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
4   ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556ภายใน
5   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557ภายใน
6   ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558ภายใน
7   ความเครียดและการเผชิญความเครียดในการฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560ภายใน
8   พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุรถจักยานยนต์นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน
9   ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559ภายใน
10   พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561ภายใน
11   พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ทศา ชัยวรรณวรรต 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    สุจิตรา กฤติยาวรรณ
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    โครงการพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2558 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2558 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3    พิธีไหว้ครู สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2560 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5    โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2560 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6    โครงการพิธีมอบหมวกเข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2559 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7    โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2559 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
1
ประชุมวิชาการ เรื่อง"Ramathibodi Current Paychairy 2015" • 2558-08-06
• 14 ชั่วโมง
• คณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
2
ประชุมสัมมนา การนำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ไปใช้: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข • 2558-12-21
• 7 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
3
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก • 2558-12-24
• 14 ชั่วโมง
• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
4
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2559-01-04
• 35 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
5
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา • 2559-03-04
• 14 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
6
โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” • 2559-07-28
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2558 • -
7
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่1" • 2559-07-29
• 7 ชั่วโมง
• มหาวิทยาลัยราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2558 • -
8
สัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21" • 2560-01-27
• 8 ชั่วโมง
• วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 0
9
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ • 2560-03-06
• 40 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านการเรียนการสอน
• 2559 • 28.5
10
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ประจำปี 2560 • 2560-07-06
• 16 ชั่วโมง
• วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
11
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่2" • 2560-07-26
• 16 ชั่วโมง
• ม.ราชธานี
•ด้านวิชาการ
• 2559 • 0
12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการิเรื่อง การเชื่องโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum online และ ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA online • 2561-08-31
• 6 ชั่วโมง
• สกอ.
• 2561 • 0