ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    Parent training สำหรับพ่อแม่ "Happy Family" นวพร ศรีวิชัย 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    อบรมพ่อแม่/ผู้ปกครองยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน นวพร ศรีวิชัย 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3    อบรมครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน นวพร ศรีวิชัย 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล