ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    สร้างรอยยิ้ม....ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม วนิดา หาจักร 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


ข้อมูลโครงการวิจัย    วนิดา หาจักร
โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556ภายใน
2   ความชุก อาการและอาการแสดง ความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส วนิดา หาจักร 2561ภายใน
3   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องโรคมาลาเรียของประชาชนในชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2561ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   Factors Affecting the Implementation of Quality Assurance of Education (QA) at Ratchathani University Klorklear Wajanawichakon 2556ภายใน
2   ความแตกฉานด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ ภาวินี ศรีสันต์ 2561ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    วนิดา หาจักร
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    โครงการปฏิบัติธรรม วนิดา หาจักร 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง

ลำดับ ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม วันที่ / ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด / ประเภทของการพัฒนา ปีการศึกษา CNEU ที่ได้รับ
ไม่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล