ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา       
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1    การปฏิบัติพยาบาลที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย จำลอง ชูโต 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2    สมรรถนะพยาบาลพพี่เลี้ยง สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล จำลอง ชูโต 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3    อาหารว่างสำหรับหญิงตั้งครรภ์ อุมาสวรรค์ ชูหา 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4    ทัพไทยคลายทุกข์ นำสุขด้วยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต มะลิสา งามศรี 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5    การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6    สอนน้องล้างมือ และแปรงฟันอย่างถูกวิธี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7    เด็กไทยยุคใหม่ สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ณิชา ว่องไว 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
8    ตรวจคัดกรองสุขภาพ ห่างไกลโรค กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
9    ปันใจให้รัก บ้านอุบลฮักแพง ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
10    สร้างรอยยิ้ม....ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม วนิดา หาจักร 2556 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
11    เยาวชนหนองใส ใส่ใจสุขภาพ พรรณวรดา สุวัน 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
12    บริการวิชาการประสานความร่วมมือ พรพักตร์ สุรำไพ 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
13    Parent training สำหรับพ่อแม่ "Happy Family" นวพร ศรีวิชัย 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
14    ปรับตัว ปรับใจ ตามวัยสดใส ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
15    อบรมพ่อแม่/ผู้ปกครองยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน นวพร ศรีวิชัย 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
16    อบรมครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน นวพร ศรีวิชัย 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
17    อบรมทักษะชีวิตแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์หมู่บ้านหนองหว้า ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
18    ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัวสร้างรั้วต้านภัยยาเสพติดบ้านก้านเหลือง ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2555 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
19    สานสายใยครอบครัวคล้องใจไทเพียเภ้าต้านภัยยาเสพติด ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
20    โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
21    โครงการ สูงวัยอย่างมีคุณค่า นำพาสุขภาวะที่ยั่งยืน ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
22    “ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว” สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
23    ช่างหม้อร่วมใจเบาหวานควบคุมได้ ปลอดภัยไร้ความดัน ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
24    ชุมชนท่าข้องเหล็ก ร่วมใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
25    ผ่อนใจคลายเครียด มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
26    ผู้สูงอายุพลแพนเข้มแข็ง ร่วมแรง เสริมสร้างกระดูก ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
27    ส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตใจวัยรุ่น รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
28    โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านท่ากกแห่ ปิยะวดี ทองโปร่ง 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
29    ส่งเสริมสมาธิ สร้างสติและเชาว์ปัญญา สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
30    โครงการสูงอายุร่วมใจ ใส่ใจดูแลเท้า ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
31    การศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาลินี แนวหล้า 2557 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
32    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน จริยา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
33    โครงการ “สุขภาพดี ด้วยตัวหนูและผู้ดูแล” ขวัญจิต เพ็งแป้น 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
34    โครงการ “365 วัน ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
35    โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
36    โครงการ ผู้สูงวัยคูเมือง สร้างสมาธิห่างไกลโรค จริยา กฤติยาวรรณ 2558 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
37    ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน มะลิวัลย์ ยามโสภา 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
38    “ท่าข้องเหล็กร่วมใจ ห่างไกลความเครียด” สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
39    ผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อม ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
40    โครงการ “สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข” เยาวณี จรูญศักดิ์ 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
41    โครงการ “นวดแล้วสุขกาย ผู้สูงวัยสุขใจ” ลลิดา ปักเขมายัง 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
42    โครงการ “ผู้สูงอายุสุขใจ ห่างไกลจากความเครียด” เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
43    ชื่อโครงการ “ร่วมสร้างกำลังกาย ห่างไกลการหกล้ม” นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
44    การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว