ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 27
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    มะลิวัลย์ ยามโสภา
หน่วยงานที่จัด   ::    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาการ
ตั้งแต่วันที่   ::    2559-06-13
ถึงวันที่   ::   
ระยะเวลา   ::    21  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2558
ค่า CNEU   ::    -