ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    qqqqqqqqqqqqqqqqq
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    Klorklear Wajanawichakon
หน่วยงานที่จัด   ::    kku
ประเภทของการพัฒนา   ::    ลาศึกษาต่อ
ตั้งแต่วันที่   ::    2560-03-06
ถึงวันที่   ::    2560-03-10
ระยะเวลา   ::    11  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2564
ค่า CNEU   ::    111