ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    วลัยภรณ์ อารีรักษ์
หน่วยงานที่จัด   ::    สำนักงานมาตรฐานการวิจัย
ประเภทของการพัฒนา   ::    ลาศึกษาต่อ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-05-18
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    8  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2560
ค่า CNEU   ::    0