ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคถณภาพชีวิต"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ชลลดา มีทอง
หน่วยงานที่จัด   ::    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::   
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-07-12
ถึงวันที่   ::    2561-07-13
ระยะเวลา   ::    12  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    0