ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการ เรื่อง "สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม"
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    เยาวณี จรูญศักดิ์
หน่วยงานที่จัด   ::    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2562-01-09
ถึงวันที่   ::    2562-01-11
ระยะเวลา   ::    24  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::