ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    การประชุมวิชาการ เรื่อง คุณธรรมนำคุณค่าสร้างคุณภาการบริการ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    วัลรี ทรายสมุทร
หน่วยงานที่จัด   ::    วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-09-06
ถึงวันที่   ::    2561-09-07
ระยะเวลา   ::    12  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::