ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุม Update in General Surgery
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    กาญจนา อยู่เจริญสุข
หน่วยงานที่จัด   ::    รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2562-01-17
ถึงวันที่   ::    2562-01-18
ระยะเวลา   ::    12  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::