ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Kahoot
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    ชลธิชา อรุณพงษ์
หน่วยงานที่จัด   ::    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-10-25
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    2  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    0