ข้อมูลโครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการและกิจกรรมพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อกิจกรรมหรือการอบรม   ::    ประชุมวิชาการเรื่อง "Early Nutrition Eacademy Southeast Asia (ENEA SEA)
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ::    พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
หน่วยงานที่จัด   ::    โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ประเภทของการพัฒนา   ::    ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่   ::    2561-10-27
ถึงวันที่   ::    0000-00-00
ระยะเวลา   ::    6  ชั่วโมง
ปีการศึกษา   ::    2561
ค่า CNEU   ::    0